Καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 1 - Επωνυμία και έμβλημα

Ιδρύεται Σύνδεσμος με την Επωνυμία «Παγκύπριος Σύνδεσμος Φίλων Μελωδικών και Καλλωπιστικών Πουλιών» (CYPRUS AVICULTURAL SOCIETY).

Έμβλημα του Συνδέσμου θα είναι τα πουλιά σε κύκλο, στον οποίο θα αναγράφεται το όνομα του Συνδέσμου στα Ελληνικά και στα Αγγλικά

ΑΡΘΡΟ 2 - Έδρα

Έδρα του Συνδέσμου θα είναι η Λευκωσία.

ΑΡΘΡΟ 3 - Σκοποί

Οι σκοποί του Συνδέσμου θα είναι:

 1. Η κάθε μορφής εξυπηρέτηση των Μελών του για την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος τους στην εκτροφή, φύλαξη και συντήρηση των καναρινιών, παπαγάλων, άλλων παραδείσιων πουλιών, εξωτικών περιστεριών κ.α. από τώρα και στο εξής αναφερόμενα ως «πουλιά».
 2. Η εξάπλωση του ενδιαφέροντος για την εκτροφή, φύλαξη και συντήρηση των «πουλιών».
 3. Η διαφώτιση των Μελών του σε θέματα που σχετίζονται με το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη, φύλαξη και συντήρηση των «πουλιών».
 4. Η διοργάνωση εκθέσεων «πουλιών» από τα Μέλη του στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 5. Η επιδίωξη οποιουδήποτε άλλου σχετικού με τους πιο πάνω σκοπούς.
 6. Να καλλιεργεί και εξασφαλίζει αμοιβαίες σχέσεις με παρόμοια ιδρύματα στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες.
 7. Να ιδρύει, δημιουργεί και διατηρεί βιβλιοθήκη σχετιζόμενη με τους πιο πάνω αναφερομένους σκοπούς.
 8. Να παρέχει διευκολύνσεις μέσω κοινωνικών συναναστροφών μεταξύ Μελών του Συνδέσμου και των φίλων του.
 9. Να υιοθετεί τέτοια μέσα για τη γνωστοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου, τα οποία θα θεωρηθούν αναγκαία και ιδιαίτερα της δημοσίευσης στον Τύπο με εγκυκλίους, με δημοσίευση βιβλίων και περιοδικών και οποιονδήποτε άλλων μέσων τα οποία θα διανέμονται δωρεάν.
 10. Να εγκαθιδρύει και να διατηρεί τέτοια γραφεία και υποστατικά και αντιπροσωπείες, οπουδήποτε είναι αναγκαίο, για την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου και για τη διευκόλυνση των Μελων του.
 11. Να κάμνει τέτοια έργα ή πράξεις είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, τα οποία θα προωθούν και προάγουν τα συμφέροντα των Μελών ή του Συνδέσμου.
 12. Να δέχεται οποιοδήποτε δώρο και να αγοράζει ή να αποκτά οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία.
 13. Να πωλεί ή εκμισθώνει ή άλλως να εμπορεύεται κινητή και ακίνητη περιουσία.
 14. Να δανείζεται ή να εξασφαλίζει χρήματα για τους σκοπούς του Συνδέσμου με τέτοιους όρους και με τέτοια ασφάλειαν η οποία θα θεωρηθεί κατάλληλη.
 15. Να συνδέεται ομοσπονδιακά, να συνεργάζεται ή να συγχωνεύεται στην Κύπρο ή στο εξωτερικό με άλλες εταιρείες ή οργανισμούς ή συνδέσμους που έχουν παρόμοιους σκοπούς.
 16. Να συνεισφέρει και να εγγυάτει χρήματα για φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικόυς ή άλλους κοινωφελείς σκοπούς, που να θεωρούνται ότι είναι προς όφελος του Συνδέσμου ή των Μελών του.
 17. Να πράττει οποιαδήποτε άλλα έργα τα οποία θα αποσκοπούν την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών.
 18. Τα εισοδήματα και η περιουσία του Συνδέσμου, οποθενδήποτε προέρχονται θα χρησιμοποιούνται για την προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου και τους άλλους πιο πάνω σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4 - Εγγραφή Μελών

α) Μέλη του Συνδέσμου.

Μέλος του Συνδέσμου δικαιούται να γίνει κάθε άτομο που είναι μόνιμος, κάτοικος της Κύπρου και που ασχολείται ή επιθυμεί να ασχοληθεί με την εκτροφή, φύλαξη και συντήρηση «πουλιών», αφού πρώτα υποβάλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και προπληρώσει το δικαίωμα εγγραφής και μια ετήσια συνδρομή. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του, το δικαίωμα εγγραφής και η συνδρομή που προπληρώθηκαν του επιστρέφονται. Κάθε αίτηση πρέπει να συστήνεται από δυο τουλάχιστο Μέλη του Συνδέσμου.

β) Δικαίωμα εγγραφής, συνδρομή και υποχρεώσεις Μελών.

Σαν δικαίωμα εγγραφής ορίζεται το ποσό των €10,00 (δέκα ευρώ) και σαν ετήσια συνδρομή το ποσό των €30,00 (τριάντα ευρώ) για ενήλικους και €15,00 (δεκαπέντε ευρώ) για παιδιά κάτω των 18 ετών. Τα ποσά αυτά μπορούν να αλλάξουν με απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Οι Συνδρομές ισχύουν για την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Άτομα που γίνονται Μέλη σε οποιοδήποτε μήνα τουχρόνου πρέπει να πληρώσουν ολόκληρη την Ετήσια Συνδρομή.

Σε κανένα μέλος θα επιτρέπεται να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες του Συνδέσμου, εάν δεν έχει πληρώσει τη συνδρομή του, (εάν βεβαίως αυτή είναι πληρωτέα). Η συνδρομή για κάθε χρόνο, μετά το τέλος του πρώτου χρόνου που έγινε μέλος, θα είναι πληρωτέα κατά την πρώτη μέρα του Γενάρη κάθε χρόνου.

γ) Αποχώρηση και αποβολή Μελών.

Η ιδιότητα του Μέλους του Συνδέσμου χάνεται σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Οικιοθελής αποχώρηση του Μέλους που γίνεται με γραπτή επιστολή του, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο Γραμματέα του Συνδέσμου.
 2. Αποβολή του Μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφασίζεται όταν το Μέλος αυτό ενεργεί κατά τρόπο που να αντιστρατεύεται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συνδέσμου, ή που να δυσφημεί το κύρος και το καλό όνομα του Συνδέσμου. Νοείται ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε από την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Κάθε απόφαση για αποβολή Μέλους μπορεί να προσβληθεί στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση.
 4. Όταν το μέλος δεν πληρώσει για δύο χρόνια τις ετήσιες συνδρομές του. Σε μια τέτοια περίπτωση, η απώλεια της ιδιότητας του Μέλους είναι αυτόματη, παραμένει δε υπεύθυνο για το ποσό των συνδρομών που όφειλε, κατά την ημερομηνία της διαγραφής του.

ΑΡΘΡΟ 4 (Α) - Επίτημα Μέλη

Επίτημα Μέλη ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα, που έχουν διακριθεί για την προώθηση, την προβολή ή την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου ή που έχουν προσφέρει ειδικές υπηρεσίες στο Σωματείο.

Τα Επίτημα Μέλη δεν πληρώνουν καμία συνδρομή και δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΑΡΘΡΟ 4 (Β) - Επίτιμος Πρόεδρος

Επίτιμος Πρόεδρος ανακηρύσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, φίλος του Σωματείου που παρείχε εξαιρετκές υπηρεσίες προς αυτό.

Ο Επίτιμος Πρόεδρος δεν πληρώνει καμία συνδρομή και δεν έχει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΑΡΘΡΟ 5 - Διοίκηση Συνδέσμου

α) Διοίκηση Συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που καταρτίζεται σε σώμα το αργότερο σε 7 μέρες από την εκλογή του από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η ψηφοφορία για τον καταρτισμό του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα είναι μυστική.

β) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, το βοηθό Γραμματέα, τον Ταμία, το βοηθό Ταμία, τον Οργανωτικό Γραμματέα, το βοηθό Οργανωτικό Γραμματέα και το Φροντιστή.

Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και αντιπροσωπεύει το Σύνδεσμο ενώπιον των αρχών και των δικαστηρίων.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρέοδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά να ασκεί τα καθήκοντα του.

Ο Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία και κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές και τηρεί τα λογιστικά βιβλία του Συνδέσμου.

Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση και εγγραφή Μελών και τηρεί το Μητρώο των Μελών του Σωματείου. Επίσης, οργανώνει συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δραστηριοποιεί και κινητοποιεί τα Μέλη του Σωματείου οποτεδήποτε χριαστεί.

Ο βοηθός Γραμματέας αναπληρώνει και βοηθά το Γραμματέα στα καθήκοντα του.
Ο βοηθός Ταμίας αναπληρώνει και βοηθά τον ταμία στα καθήκοντα του.
Ο βοηθός Οργανωτικός Γραμματέας αναπληρώνει και βοηθά τον Οργανωτικό Γραμματέα στα καθήκοντα του.

γ) Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

δ) Συνεδρίες Διοικητικού Συμβουλίου και απαρτία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα, όταν συγκαλείται για το σκοπό αυτό από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλεί έκτακτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν του το ζητήσουν τρία τουλάχιστον Μέλη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τέσσερα τουλάχιστον Μέλη είναι παρόντα. Αν μισή ώρα μετά την καθορισμένη ώρα, δεν δημιουργηθεί απαρτία, η συνεδρία αναβάλλεται.

ε) Αναπλήρωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν για οποιοδήποτε λόγο αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες οι θέσεις παραμένουν κενές μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, εκτός αν οι θέσεις που κενώθηκαν είναι πέραν των τριών.

Αν αποχωρήσουν πέραν των τριών Μελών, τότε συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που η θητεία του θα είναι μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει υποεπιτροπές για την διεκπεραίωση ειδικών καθηκόντων ή εκδηλώσεων.

ζ) Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων κατά την συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει τη νίκουσαν ψήφο.

ΑΡΘΡΟ 6 - Γενικές Συνελεύσεις

α) Το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών του.

β) Τις Γενικές Συνελεύσεις συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδοποίηση προς τα Μέλη δεκατεσσάρων τουλάχιστον ημερών.

γ) Τη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος του Συμβουλίου και εάν απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος.

δ) Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να παρευρίσκονται και να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις και στις ψηφοφορίες όλα τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο.

ε) Η τυχαία παράλειψη, όπως δοθεί ειδοποίηση σε οποιοδήποτε Μέλος, ή εάν δεν παρέλαβε σχετική ειδοποίηση για τη Γενική Συνέλευση, δεν θα ακυρώνει οποιανδήποτε απόφαση ή ενέργεια που λήφθηκε ή έγινε, κατά τη Γενική Συνέλευση.

ζ) Μια Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, εάν είναι παρόντα τα μισά συν ένα από τα μέλη του Συνδέσμου. Αν δεν υπάρχει απαρτία, τότε δίδεται μισή ώρα παράταση, μετά την οποία όσα Μέλη παρευρίσκονται θεωρούνται ότι αποτελούν απαρτία.

η) Στις Γενικές Συνελεύσεις οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει τη νίκουσαν ψήφο.

ΑΡΘΡΟ 7 - Γενική Συνέλευση

α) Η Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται κατά το μήνα Γενάρη κάθε δεύτερο χρόνο.

β) Η ημερίσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έκθεση πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Ταμιακή 'Εκθεση και 'Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
 3. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής
 5. Οποιδήποτε άλλο θέμα που θα γραφτεί στην Ημερίσια Διάταξη, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή μετά από αίτηση πέντε τουλάχιστο Μελών του Συνδέσμου.

γ) Αρχαιρεσίες:

Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται στο τέλος της Γενικής Συνέλευσεης με μυστική ψηφοφορία.

Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται κατά τη Γενική Συνέλευση, της οποίας θα προεδρεύει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται για το σκοπό αυτό απο τη Γενική Συνέλευση.

Μέλος το οποίο δικαιολογημένα κωλύεται να παρευρίσκεται για να υποβάλει υποψηφιότητα δικαιούτε να καταθέσει, μέσω αντιπροσώπου του, γραπτή αίτηση για υποψηφιότητα σαν Μέλος του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8 - 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση

α) Οι 'Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από απόφαση του ή μετά από αίτηση του ενός τρίτου των Μελών, στην οποία θα αναγράφεται και το θέμα για το οποίο ζητείται η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Όταν υποβληθεί μια τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση, το αργότερο σε είκοσι μέρες από της υποβολής της αίτησης.

β) Μεταξύ των θεμάτων που μπορούν να απασχολήσουν μια 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση, είναι και η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Για την τροποποίηση του καταστατικού, απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων. Για τροποποίηση σκοπού του Σωματείου, απαιτειται η συναίνεση των 3/4 των Μελών.

ΑΡΘΡΟ 9 - Πόροι του Συνδέσμου

Οι πόροι του Συνδέσμου θα είναι:

 1. Οι συνδρομές των Μελών.
 2. Οι δωρεές από φίλους του Συνδέσμου.
 3. Οι εισπράξεις από τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου.
 4. Η δανειοδότηση ή εξασφάλιση χρημάτων για τους Σκοπούς του Συνδέσμου.
 5. Όλες οι συνδρομές και δωρεές θα πληρώνονται στον Ταμία, που θα εκδίδει σχετική απόδειξη. Όλα τα χρήματα θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα και θα χρησιμοποιούνται για τις διάφοερς ανάγκες του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 10 - 'Ελεγχος Λογαριασμών

Οι λογαριασμοί του Συνδέσμου ελέγχονται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11 - Διάλυση του Συνδέσμου

Όταν ο Σύνδεσμος διαλυθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του, θα περιέλθει στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λευκωσίας.